Mango-Slim

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij adviseren om de algemene voorwaarden door te nemen en na ontvangst van uw bestelling een exemplaar te bewaren in uw eigen administratie.

U kunt altijd contact opnemen met [email protected], zodat wij u een exemplaar van deze algemene voorwaarden toe kunnen sturen. 

1. Toepasselijkheid en wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Crosmo bv en alle MangoSlim acties, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. Steeds is de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op de webpagina’s van MangoSlim. Bij tussentijdse wijzigingen van deze voorwaarden voor een duurovereenkomst zullen wij u erop attent maken dat een nieuwe versie beschikbaar is, waarbij u binnen 14 dagen na dit bericht protest kunt indienen tegen de wijziging en wij in dat geval u zullen gaan informeren of de lopende overeenkomst op de laatst geaccepteerde voorwaarden zal worden voortgezet of dat wij besluiten de overeenkomst te ontbinden. Bij een dergelijke ontbinding zijn wij u verder niets verschuldigd, maar blijft uw betalingsplicht onder de oude voorwaarden in stand. Indien u geen bezwaar maakt binnen de termijn van 14 dagen, verklaart u zich akkoord met de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bestel, betaal- en verzendprocedure:
Betaalmogelijkheden Nederland
Betalingen kunnen plaats vinden via automatische incasso of overschrijving. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om nieuwe leveringen stop te zetten. Zodra het bedrag is bijgeschreven op onze bankrekening verzenden wij uw bestelling. Afhankelijk van uw bank kan de betaling aan ons enkele dagen duren. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MangoSlim te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft MangoSlim behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Verzendkosten binnen Nederland
Indien een bijdrage is verschuldigd voor de verzend-, porto- en verpakkingskosten, is dat vermeld op de website. We handelen alleen verzendingen af binnen Nederland.

Verzending binnen Nederland
De bestelling wordt aangeboden door TNT als buspakje via de brievenbus. MangoSlim kan besluiten de bestelling aan te bieden via TNT als pakket. De bestelling wordt dan overdag bij u aangeboden. Bent u niet thuis dan kan het zijn dat het pakje bij de buren wordt aangeboden. Zo niet, dan krijgt u een briefje in de bus waarin is aangegeven bij welk postkantoor u het pakketje gedurende 3 weken kunt afhalen. U kunt uw pakket ook op een ander adres laten bezorgen waarvan u zeker weet dat daar wel iemand aanwezig zal zijn, om het pakket in ontvangst te nemen.

Let op: indien u het pakket niet tijdig bij het postkantoor op haalt, geldt de bestelling niet als geannuleerd en kunt u contact met ons opnemen om het pakket alsnog bij u te laten bezorgen. Eventuele extra verzendkosten zijn voor uw rekening.

Levering en uitvoering
Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor onze rekening. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons.

3. Een bestelling herroepen
U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het proefpakket zonder opgaaf van reden opzeggen. Mocht u binnen 14 dagen geen proefpakket hebben ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. Indien wij geen bericht hebben gekregen gaan wij ervan uit dat u het proefpakket heeft ontvangen. Uw opzegging wordt geacht betrekking te hebben op het einde van de periode waarvoor u reeds betaald heeft c.q. reeds gefactureerd bent, tenzij u expliciet aangeeft dat uw opzegging bedoeld is om de overeenkomst eerder te beëindigen, voorzover dat wettelijk mogelijk is. In dat geval heeft de wederpartij recht op een pro rata vermindering van het door hem verschuldigde, onder aftrek van eventueel door MangoSlim gegeven betalingskortingen in verband met de periode waarvoor betaald is.

4. Garantie:
Producten ruilen
Alle producten die het magazijn verlaten worden gecontroleerd. Wij leveren alle producten met garantie, die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien een product bij aankomst beschadigd is of niet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voldoet, dan kunt u het ongebruikte product in de originele verpakking, met een begeleidende brief binnen 14 dagen na ontvangst retourneren naar Postbus 15592, 1001 NB Amsterdam. Na het ontvangen van het ongebruikte product krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg met u worden omgeruild. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

5. Aansprakelijkheid
Wij besteden bij het verzamelen van informatie voor de webpagina’s en websites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wij kunnen echter geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden diensten en producten altijd beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Gebruik van onze producten blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Wij bieden geen garantie op resultaat en zijn niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van onze producten.

6. Duurtransacties
U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

7. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand nadat u via onze webpagina’s en/of webshops één of meerdere producten hebt besteld die door ons zijn bevestigd. MangoSlim kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

8. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van MangoSlim zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Met betrekking tot alle afbeeldingen van te bestellen producten maken wij een voorbehoud ten aanzien van geringe afwijkingen. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen van welke aard ook.

9. De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of product portfolio. In het geval van een duurovereenkomst behouden wij het recht om de prijs te verhogen. In dat geval zullen wij de u hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen en heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen MangoSlim en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Privacy policy
Wij leggen uw gegevens vast voor de uitvoering van de actie of wanneer u in het kader van de service verlening contact heeft met ons. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over (nieuwe) producten of diensten. De gegevens kunnen daarnaast worden beschikbaar gesteld aan samenwerkingspartners en sponsors om te informeren over aanbiedingen. Ook als u het niet expliciet heeft aangegeven, kunt u e-mail ontvangen over gelijksoortige diensten, tenzij u daarop geen prijs stelt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy policy.

12. Contact

Website: www.mango-slim.com.
E-mail: [email protected]
Telefoon (op werkdagen vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur): 0900 1110333 (€0,80 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten), ook voor bijbestellingen of afbestellingen.

Update: 14 juni 2014